پرتال استانداری آذربایجان شرقی
تاریخ : شنبه 31 ارديبهشت 1401
کد 58

فرماندار با حضور در روستاهای دوه یتاقی وذاکر کندی از بخش شادیان با اهالی این روستا دیدار کردو به بررسی مشکلات روستائیان پرداخت واهالی این روستا در این دیدار مشکلات خود را با فرماندار در میان گذاشتند.

فرماندار با حضور در روستاهای دوه یتاقی وذاکر کندی از بخش شادیان با اهالی این روستا دیدار کردو به بررسی مشکلات روستائیان پرداخت واهالی این روستا در این دیدار مشکلات خود را با فرماندار در میان گذاشتند.

فرماندار با حضور در روستاهای دوه یتاقی وذاکر کندی از بخش شادیان با اهالی این روستا دیدار کردو به بررسی مشکلات روستائیان پرداخت واهالی این روستا در این دیدار مشکلات خود را با فرماندار در میان گذاشتند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چاراویماق
 فرماندار با حضور در روستاهای دوه یتاقی وذاکر کندی از بخش شادیان با اهالی این روستا دیدار کردو به بررسی مشکلات روستائیان پرداخت واهالی این روستا  در این دیدار مشکلات خود را با فرماندار در میان گذاشتند.
فرماندار ضمن بررسی مشکلات روستا،از مدارس و خانه بهداشت نیزدر این روستا ها بازدید کردند.
🔻روابط عمومی فرمانداری چاراویماق
  • نوشته شده
  • در شنبه 31 ارديبهشت 1401
  • توسط کاربر روابط عمومی چاروایماق